Ajankohtaista

Selvitys elävän jazzmusiikin saavutettavuudesta Suomessa

2.6.2023

Suomen Jazzliitto teetti vuonna 2022 Jazzmusiikin saavutettavuuden nykytila Suomessa -selvityksen, jossa kartoitettiin saavutettavuuden toteutumista elävän jazzmusiikin tilaisuuksissa sekä jazztoimijoiden suhtautumista saavutettavuuden edistämiseen. Selvityksessä esitetään myös toimenpide-ehdotuksia alan saavutettavuuden edistämiseksi.

Valtteri Pokelan laatiman selvityksen tutkimusmenetelmänä oli kyselytutkimus ja tutkimuksen kohderyhmänä oli 78 Suomessa toimivaa jazzmusiikin konserttijärjestäjää. Kysely keräsi paljon vastauksia ja vastausprosentiksi muodostui 43,6 prosenttia.

Tulosten perusteella elävän jazzmusiikin saavutettavuus toteutuu parhaiten alueellisen saavutettavuuden ja saatavuuden osalta, ja heikoimmin sosiaalisen saavutettavuuden, yleisötyön ja ymmärtämisen tukemisen osalta. Vaikka jazzalan tekemä yleisötyö ei ole määrällisesti kovin suurta, näyttää se yleisötyön kirjallisuuden valossa olevan laadukasta. Suurimmat haasteet saavutettavuuden edistämisessä ovat tulosten mukaan liian pienet resurssit sekä heikot vaikuttamismahdollisuudet fyysisen ympäristön esteettömyyden kehittämiseksi.

Kyselyn vastausten analysoinnilla muodostettiin käsitteellisiä profiileja, jotka kuvaavat jazztoimijoiden suhtautumista ja mahdollisuuksia saavutettavuuden edistämisessä. Profiileiksi muodostuivat kykenemätön, passiivinen, resurssiorientoitunut, synnynnäinen ja edelläkävijä. Vaikka saavutettavuuden toteutumisessa löytyi vastaajien väliltä merkittäviä eroja, jazztoimijat näyttävät suhtautuvan saavutettavuuden edistämiseen pääosin myönteisesti, mikä luo edellytyksiä saavutettavuuden edistämiseen myös tulevaisuudessa.

Selvitys osoittaa Suomen elävän jazzmusiikin saavutettavuuden toteutuvan monelta osin yhteneväisesti Suomen muun kulttuurialan saavutettavuuden kanssa. Saavutettavuuden nykytilaa voidaan pitää jazzalalle hyvänä saavutuksena, etenkin kun huomioidaan alan koko ja resurssit.

Toimenpide-ehdotuksina jazzmusiikin saavutettavuuden edistämiseksi esitetään erilaisia keinoja jazztoimijoiden resurssien lisäämiseksi sekä saavutettavuuteen liittyvän tiedon ja osaamisen kasvattamiseksi. Myös jazztoimijoiden verkostojen laajentaminen ja saavutettavuuden edistämiseen liittyvien työkalujen luominen nähdään toimivina keinoina edistää saavutettavuutta.

Lue selvitys: Jazzmusiikin saavutettavuuden nykytila Suomessa
Lue Valtteri Pokelan pro gradu -tutkielma, johon selvitys sisältyy: Elävän jazzmusiikin saavutettavuus Suomessa