Ajankohtaista

Tiekartta Jazzliiton hiilineutraaliin kiertuetoimintaan 2030 julkaistu!

Raisa Siivola
20.6.2023

Suomen Jazzliitto hallinnoi ja koordinoi vuosina 2022–2023 Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli –hanketta, jonka tarkoituksena oli kehittää ilmastokestäviä käytäntöjä Jazzliiton oman kiertuetoiminnan lisäksi koko suomalaisella elävän musiikin alalla. Molemmat, Suomen livemusiikkialan ilmastotiekartta 2035 sekä Jazzliiton kiertueiden tiekartta 2030 julkaistiin 20.6.2023.

Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -hankkeessa kerättiin ja tuotettiin tietoa siitä, millä toimenpiteillä saavutettaisiin kaksi merkittävää tavoitetta:

 • Hiilineutraali suomalaisen elävän musiikin toimiala vuonna 2035;
 • Hiilineutraali tuotantomalli Jazzliiton kiertueille vuonna 2030.

Koko toimialaa koskevan hankkeen ohjausryhmänä toimi verkosto, joka perustettiin vuonna 2020 nimellä Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) edistämään ympäristötyötä ja kestävää kehitystä elävän musiikin alalla. KEMUT-verkostoon kuuluvat Suomen Jazzliiton lisäksi Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Suomen elävän musiikin ilmastovaikutusten laskennan ja ilmastotiekartan toteutti Positive Impact Oy.

Jazzliiton pilottihanke toimi case-esimerkkinä tämän suuremman kehyksen sisällä. Jazzliitto keräsi tietoa ja kokemuksia seitsemästä erilaisesta kiertuetuotantomallista sekä ympäristön että hyvinvoinnin näkökulmasta. Jazzliitto vertaili myös muutoksiin vaadittavia taloudellisia resursseja sekä mahdollisia vaikutuksia toiminnan laatuun ja volyymiin. Samalla Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli luotiin tukemaan koko toimialan tiekartassa määriteltävää siirtymää, huomioon ottaen nimenomaan jazzmusiikin konserttijärjestäjien, muusikoiden ja agentuurien tarpeet ja resurssit. Jazzliiton tiekartan ilmastoon liittyvän selvityksen ja asiantuntijatyön toteutti Puuni Oy ja kiertueille osallistuneiden muusikoiden hyvinvointivaikutusten kartoituksen toteutti tutkija, YTT Maarit Kinnunen.

Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimialan ilmastovaikutusten laskentaan saatiin lisäksi tukea Musiikin edistämissäätiöltä ja Jazzliiton pilottikiertueita tukivat Musiikin edistämissäätiö sekä Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Maailman viileintä musiikkia – Suomen elävän musiikin ilmastotiekartta 2035

Tiekartan yhdessä määritelty missio on “maailman viileintä musiikkia”. Suomen musiikin toimijat haluavat toimia suunnannäyttäjinä matkalla kohti hiilineutraaliutta 2035. Elävällä musiikilla on mahdollisuus tuoda tapahtumien kautta yleisöille todelliseksi ja lähelle, miltä ilmastoviisas tulevaisuus näyttää.

Toimiala on moninainen ja sisältää toimijoita megaluokan festivaaleista ja areenakiertueista vaikkapa edunvalvontajärjestöihin, yksittäisiin artisteihin ja diy-klubeihin, ja kaikilla on oma roolinsa elävän musiikin ekosysteemissä. Tiekartassa on tunnistettu alan päästölähteet ja määritelty toimenpiteet suurimpien päästöluokkien pienentämiseksi sekä eri toimijoiden roolit ja vaikutusmahdollisuudet ilmastotyössä, yleisötyö mukaan lukien. Tiekartta on jaettu neljään teemaan:

 • Liikenne – Tehokkaasti ja vähäpäästöisesti liikkuen
 • Energia – Fossiilivapaasti ja energiaa säästäen
 • Kulutus – Enemmän palveluita, vähemmän materiaa
 • Kulttuurimuutos – Ilmastoviisaus on uusi normaali

Tiekartassa on huomioitu myös musiikin alan kädenjälki, eli positiivinen ilmastovaikuttaminen muihin aloihin ja ihmisiin. Musiikki ei ole suurin saastuttaja, mutta suuri potentiaalinen vaikuttaja. Ala kannustaa kuluttajia siirtymään tavaratuotantoon perustuvasta taloudesta palvelutalouteen – musiikki tarjoaa ihmisille elämään sisältöä ja elämyksiä, ylikulutuksen sijaan. Alan omilla hankinnoilla voidaan ohjata markkinoita vähähiiliseen kiertotalouteen. Monet musiikin toimijat ovat tunnettuja ja seurattuja, ja viesteillään he voivat olla vauhdittamassa vihreää siirtymää.

Yhdessä kohti kestävämpiä jazzkiertueita – Jazzliiton kiertueiden ilmastotiekartta 2030

Jazzliiton ilmastotiekartan tarkoitus on luoda suuntaviivat Jazzliiton strategiatyölle kohti vähäpäästöisempää kiertuetoimintaa ja vastuullisesti kasvavaa jazzmusiikin saavutettavuutta ja alueellista saatavuutta.

Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -pilotissa kartoitettiin Jazzliiton nykymuotoisen kiertuetoiminnan hiilijalanjälki ja kerättiin tietoa seitsemältä erilaiselta pilottikiertueelta syksyllä 2022. Pilottikiertueita toteutettiin Jazzliiton kiertuebussin lisäksi mm. junalla ja sähköautolla. Kiertueilla kokeiltiin myös mm. residenssiasumista, alueellista keskittämistä ja koulukonserttien yhdistämistä klubikeikkoihin. Osallistujilta kerättiin haastatteluin ja kyselyin tietoa ympäristöasenteista ja kokemuksia pilottikiertueista. Taloudelliset vaikutukset ja lisäresurssien tarve huomioitiin osana raporttia ja tiekarttaa.

Tuotoksena hankkeessa on Suomen elävän musiikin tiekarttaan perustuva suunnitelma tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla vähennetään Jazzliiton kiertuetoiminnasta aiheutuvia päästöjä vuoteen 2026 Jazzliiton tuotannon osalta (mm. promootiomateriaalit, kuljetukset, majoitukset, myönnetyt tuotantotuet). Tavoitteena on, että tiekartan mukaisilla toimilla päästöjä saadaan vähennettyä vuoteen 2026 mennessä, ja Jazzliiton hiiliviisaat ratkaisut vaikuttavat positiivisesti myös kiertueiden tilaajien, tuottajien, teknikoiden ja muusikoiden toimintakulttuuriin 2030 mennessä. Tiekartta tähtää lisäisien ja todennettavien ilmastotekojen avulla kiertueiden hiilineutraaliuteen vuonna 2030.

Tiekartan ajanjakso 2023–2026: Omaksuminen

Tiekartan ensimmäisen tarkastelujakson, nykyhetkestä vuoden 2026 loppuun, on tarkoitus antaa konkreettisia työkaluja Jazzliiton kiertueiden päästöjen vähentämiseen sekä tulevaan strategiatyöhön. Tämä tiekartan ensimmäinen jakso on omaksumisvaihe, jossa otetaan käyttöön tähän mennessä hyväksi todettuja käytäntöjä ja luodaan pohjaa jatkosuunnitelmille. Teemana on ”kokeilu ja kommunikaatio” parhaiden käytäntöjen löytämiseksi.

Tavoitteet vuoteen 2026 mennessä:

 • Ilmastotyö on osa Jazzliiton uutta kokonaisstrategiaa
 • Hiilijalanjälkeä on pienennetty ottamalla asteittain käyttöön pilottikiertueiden tutkitut ja hyvät käytännöt
 • Uusia toimintatapoja on kokeiltu ja jatkojalostettu yhdessä jäsenten kanssa
 • Kiertueiden vastuullisuusviestintää on kehitetty
 • Tiekartta 2030 –loppuvaiheen suunnitelmaa 2027–2030 on tarkennettu
 • Päästöjen mittaamista ja raportointia on jatkettu järjestelmällisesti
 • Välttämättömien päästöjen osalta on jatkettu Suomen hiilineutraaliustavoitteen tukemista, eli sijoitettu kotimaisiin ympäristö- ja ilmastohankkeisiin (ei mahdollista hiilineutraalisuus-termin käyttöä, ainakaan tällä hetkellä)

Tiekartan ajanjakso 2027–2030: Vaikuttavuuden kasvattaminen

Jazzliiton oma kiertuetoiminta on monimuotoisuudestaan huolimatta säännöllisesti toistuvaa ja yhdenmukaista, mikä johtaa siihen, ettei päästövähennyksiä pysty tekemään loputtomasti. Keskipitkän aikavälin suunnitelmassa panostetaan siten hyvien käytäntöjen juurruttamiseen ja oman vaikuttavuuden laajentamiseen.

Tavoitteet vuoteen 2030 mennessä:

 • Jazzliiton vähäpäästöisiä kiertuemalleja toteutetaan rutiininomaisesti
 • Ilmastotavoitteet ja –toimenpiteet on kirjattu Jazzliiton strategiaan, ja niistä viestimisestä on tehty ohjeistus vastuullisuusviestinnän suunnitelmaan
 • Tavoitteet on päivitetty hiilineutraaliuden osalta vastaamaan ajanmukaisia ohjeistuksia ja hyviä käytäntöjä
 • Välttämättömien päästöjen hyvitysmenettely tai ilmastoteot on valittu tukemaan ilmastotavoitetta ajantasaista lainsäädäntöä ja ohjeistusta noudattaen
 • Jazzliiton vaikuttavuus sidosryhmiensä ilmastotyöhön on lisääntynyt
 • Jazzliiton kansainvälisiä kiertueita tuotetaan hiiliviisaasti, yhteistyössä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa

Toimenpiteet ja seuranta

Toimenpiteet on luokiteltu Jazzliiton tiekartassa elävän musiikin alan tiekartan mukaisesti kategorioihin liikenne, energia, kulutus ja kulttuurimuutos. Ensimmäisellä seurantajaksolla toimia kohdistetaan päästöjen vähentämiseksi kaikille neljälle osa-alueelle. Toisella jaksolla, vuosina 2027–2030 korostuu erityisesti kulttuurimuutosta vauhdittavat toimet.

Tiekartan tarkkuus on tarkoitettu hallitustason strategiatyön päätöksenteon tueksi, eikä yksityiskohtia ole listattu kovin tarkasti. Yksityiskohtaisemmat toimenpiteet esitetään yhdistyksen toimenpidesuunnitelmissa vuosittain. Hankkeessa tuotettuja, tarkempia operatiivisia työkaluja ovat muun muassa Jazzliiton tuottajan ja ulkopuolisten yhteistuotantokiertueiden tuottajien käyttöön laadittava Jazzliiton kiertueiden päästölaskuri, jolla jo tuotantosuunnitteluvaiheessa voi vertailla matkojen, majoitusten ja ostopalveluiden hiilijalanjälkeä. Lisäksi kiertueille osallistuville muusikoille, teknikoille ja konserttijärjestäjille jaetaan vihreät riderit tai vinkkilistat, joihin on koottu hiiliviisautta tukevia valintoja nimenomaan Jazzliiton kiertuerakenteita ajatellen.

Tiekartan tavoitteet ja toimenpiteet ovat linjassa sekä hiilijalanjälkiselvityksen, että hankkeessa toteutettujen sosiaalista kestävyyttä ja hyvinvointia tarkastelevien kyselyjen ja haastattelujen tulosten kanssa. Tiekartan edistymistä arvioidaan vuosittain hiilijalanjälkimittauksella, johon valitaan soveltuvat mittarit Jazzliiton yleisten tavoitteiden mukaan (kiertueiden kokonaishiilijalanjälki + per kiertue/per konsertti/per osallistuja/per yleisöhenkilö/per mediaosuma), sekä tavoitteiden toteutumisella (kyllä/ei/osittain) vuonna 2026.

Materiaalit:

Tutustu tiekarttaan täällä: Jazzliiton kiertueiden ilmastotiekartta

Lue koko raportti liitteineen täältä: Yhdessä kohti kestävämpiä jazzkiertueita

Lisätiedot:

Raisa Siivola
Hankejohtaja
raisa.siivola@jazzfinland.fi