Ajankohtaista

Jazzliiton hiilijalanjälkiraportti 2022: suuret kestävyyshankkeet kasvattivat kokonaispäästöjä, vaikka vertailukelpoiset kokonaispäästöt laskivat

Valtteri Pokela
27.11.2023

Puuni Oy:n laatimassa Suomen Jazzliiton vuoden 2022 hiilijalanjälkiraportissa näkyy korona-ajasta siirtyminen kohti normaalia toimintaa sekä Jazzliiton suuret kestävää kehitystä edistävät erillishankkeet. Raportin mukaan Jazzliiton hiilijalanjälkimäärityksen rajaukset on tehty esimerkillisen laajasti ja sitä on kehitetty merkittävästi raportointikausien välillä.

Jazzliitto toteuttaa vuosittain Ekokompassi-ympäristöohjelmansa lupausta: vähennämme tuotantojemme päästöjä ja tuemme jäsentemme ympäristötyötä. Jazzliitto tilasi ilmastotyönsä tietopohjaksi ulkopuoliselta asiantuntijalta ensimmäisen hiilijalanjälkilaskennan vuoden 2021 päästöistä. Laskenta toteutettiin uudestaan 2022 päästöistä. Säännöllisen laskennan tarkoituksena on, että Jazzliitto pystyy määrittämään ja ymmärtämään päästönsä, ja sen pohjalta kehittämään toimintaansa turhien päästöjen poistamiseksi.

Jazzliiton vuoden 2022 hiilijalanjälki oli 96,7 tonnia hiilidioksidiekvivalentteja, mikä vastaa noin 97 kahden tai kolmen hengen kerros- tai rivitalohuoneiston vuotuista sähkönkulutusta. Tästä 96,9 % oli vaikutusalue 3:n päästöjä, eli epäsuoria päästöjä, joita koituu esimerkiksi tapahtumatuotannoista, hankinnoista, palveluista ja liike- ja työpaikkamatkustuksesta. Hiilijalanjälkiraportissa näkyykin korona-ajasta siirtyminen kohti normaalia toimintaa ja Jazzliiton suuret kestävää kehitystä edistävät erillishankkeet, jotka kasvattivat kokonaispäästöjä 80 %, vaikka Jazzliiton vertailukelpoiset kokonaispäästöt laskivat 5 %.

Jazzliiton hiilijalanjälkilaskennassa on käytetty operatiivisen kontrollin rajausta, eli mukaan on otettu ne relevantit päästöt, joihin Jazzliitto voi itse vaikuttaa. Raportissa eivät siis näy esimerkiksi kiertueiden konserttijärjestämisen päästöt tai Jazz-Espan konserttipaikan Espan lavan päästöt, sillä Jazzliitto ei näitä hallinnoi.

Tapahtumista suurimmat päästöt – ostopalveluiden päästöt kasvoivat kestävyyshankkeiden johdosta huomattavasti

Vuonna 2022 tapahtumien osuus päästöistä oli 61 %. Tulos ei yllätä, sillä tapahtumien järjestäminen on keskeisimpiä Jazzliiton toimintamuotoja ja se edellyttää konkreettisia toimia kuten kuljetusta ja majoitusta. Tapahtumien kasvihuonepäästöt kasvoivat 55 % vuoteen 2021 verrattuna, mikä johtuu muun muassa Hiilineutraali kiertuemalli -hankkeesta, jonka myötä Jazzliiton tapahtumien määrä moninkertaistui tavalliseen vuoteen verrattuna.

Merkittävänä muutoksena vuoteen 2021 verrattuna ostopalveluiden osuus päästöistä kasvoi noin 120 %. Vuonna 2022 ostopalvelut aiheuttivat noin 34 % Jazzliiton kokonaispäästöistä. Hankinnoissa hiilijalanjälkeä kasvattivat etenkin Elma-hanke, jossa luotiin musiikkialalle digitaalinen vastuullisuusalusta (noin 52 % hankintojen päästöistä) sekä Hiilineutraali kiertuemalli -projekti. Oman lisänsä toi myös kansainvälinen kestävämpää eurooppalaista kiertämistä käsittelevä On the Rails -hanke. Kuten raportissa todetaan, sekä digialustahanke Elma että Jazzliiton Hiilineutraali kiertuemalli -hanke olivat koko Suomen elävän musiikin alaa tavoittavia ponnistuksia, joiden avulla myös Jazzliiton positiiviset vaikutukset sidosryhmiinsä kasvoivat.

Merkittävimmät kehitysaskeleet ja toimenpide-ehdotukset

Hiilijalanjälkiraportissa todetaan, että Jazzliiton hiilijalanjälkimäärityksen rajaukset on tehty esimerkillisen laajasti ja sitä on kehitetty merkittävästi raportointikausien 2021 ja 2022 välillä. Lisäksi ostopalveluiden mukaan ottaminen on erittäin esimerkillistä ja se yhdistää raportointilinjan muiden elävän musiikin toimijoiden kanssa yhtenäiseksi. Ostopalveluiden osalta päästömääritys on edelleen hyvin yleisellä tasolla, mutta kun tietoja kerätään jo nyt, voi päästölaskentaa tarkentaa jatkossa sen mukaan, miten tutkimustieto lisääntyy. Konkreettisina myönteisinä tuloksina voidaan pitää myös päästöjen merkittävää vähentymistä matkustuksen (-40 %) ja tapahtumien (-25 %) osalta. Lisäksi Jazzliitto on kompensoinut ympäristösuunnitelmansa mukaisella kohdentamisella 32 tonnia CO2e eli 33 % vuoden 2022 päästöistään Puuni Oy:n lisäyksellisiin hiilinieluihin.

Tapahtumien reaalipäästöjen osalta suositus Jazzliitolle on muun muassa kehittää esiintyjien, henkilöstön ja yleisön mahdollisuuksia päästä tapahtumapaikoille vähäpäästöisesti, suosia majoitusmuodoissa huoneistoja tai todennettavasti hiiliviisaita hotelleja, vähentää materiaalihankintoja sekä jatkaa kasviruoan suosimista tarjoiluissa. Lisäksi Jazzliiton kannattaa kiinnittää huomiota tehdyistä toimenpiteistä sekä kävijöiden omista vaikutusmahdollisuuksista viestimiseen, jolla pystyy lisäämään tapahtuman vaikuttavuutta ja olemaan vastuullisuusasioissa siten kokoaan suurempi toimija.

Ekokompassi-ohjelmassa ja Jazzliiton hankkeissa etsitään keinoja päästövähennyksiin koko musiikkialalle. Jazzliitto tekee Ekokompassi-ympäristöohjelmassaan toimenpiteitä erityisesti kiertuetoiminnan ja Jazz-Espa-tapahtuman päästöjen vähentämiseksi tuotantojen rakenteellisilla ja käytännön muutoksilla. Tässä meitä auttaa Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -hanke vuosina 2022–2023, jossa olemme laatineet tiekartan kestävämpään kiertuetoimintaan. Jazz-Espa puolestaan osallistui vuonna 2022 koko elävän musiikin alan ilmastolaskentaan ja kehittää vuosi vuodelta ympäristöohjelmaansa erityisesti yleisöä ja kumppaneita paremmin tavoittavaksi. Jäsenten omaa ympäristötyötä tuemme tuottamalla tietopohjaista materiaalia, suosituksia ja koulutusta. Jazzliiton kiertueille on laadittu vuonna 2023 ympäristöä huomioivat suositukset sekä esiintyjille, Jazzliiton keikkabussin käyttäjille että kiertuekonserttien järjestäjille. Eräs tärkeimpiä Jazzliiton koordinoimia hankkeita on digialusta Elman kehitys. Koko musiikkialalle suunnattu Elma.live on erinomainen työkalu musiikkialan vastuullisuussuunnitteluun.