Vastuullisuus

Suomen Jazzliiton vastuullisuusohjelma valmistui 2022. Vastuullisuusohjelmamme kantavana ajatuksena on: ”Jazz kuuluu kaikille – vastuullisuus näkyy kaikkialla”.

Olemme tunnistaneet toiminnallemme olennaisimmat vastuullisuustavoitteet, joita kohti kuljemme järjestönä ja yhdessä jäsentemme kanssa.

Suomen Jazzliiton arvoja ovat: vastuullisuus, yhteisöllisyys, asiantuntijuus, avaramielisyys ja sisältölähtöisyys. Strategiassa määriteltyjen arvojemme mukaisesti toimimme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullisesti.

Suomen Jazzliiton vastuullisuusohjelmassa määritellään Jazzliiton neljä strategista vastuullisuustavoitetta. Vastuullisuusohjelma ja sen ydin, ”Jazz kuuluu kaikille – vastuullisuus näkyy kaikkialla” ohjaa liiton kaikkea toimintaa.

Tuomme arvojemme mukaisesti vastuullisuuden kaiken toimintamme keskiöön ja omalla toiminnallamme ja esimerkillämme haluamme kannustaa jäseniämme ja kaikkia jazzalan toimijoita kehittämään toimintaansa vastuullisesti. Katsomme edistävämme jazzalan toimintaedellytyksiä parhaiten vaikuttamalla vastuullisesti ja tukemalla alamme kestävää kehitystä. Vastuullisuusohjelmamme toimenpiteillä vahvistetaan järjestelmällisesti toimintamme positiivisia vaikutuksia yhteisöön ja ympäristöön.

Pyrimme olemaan järjestönä entistä motivoivampi ja merkityksellisempi niin nykyisille kuin myös tuleville jäsenille.

Vastuullisuuden kehittämisestä ja raportoinnista vastaa Jazzliiton vastuullisuustyöryhmä. Jazzliiton hallitus seuraa neljän vastuullisuustavoitteen mittareita, joiden tulokset kootaan vuosittain Jazzliiton vastuullisuusraporttiin. Raportti julkaistaan osana Jazzliiton toimintakertomusta. Toimintakertomukset julkaistaan Jazzliiton kotisivuilla.

Vastuullisuustavoitteet

Vuoteen 2026 asti ulottuvassa vastuullisuusohjelmassamme meitä ohjaa halumme olla vastuullinen järjestötoimija, vaikuttaja ja kumppani. Ohjelmassamme on neljä strategista tavoitetta:

 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus jazzalalla
 2. Jazzin saavutettavuus
 3. Ympäristöystävällinen jazzala
 4. Hyvä hallinto

 

 • Tähän tavoitteeseen pääsemme näillä teoilla:

  Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta taiteellisissa ohjelmistoissa, päätöksentekofoorumeissa ja kaikessa muussa toiminnassamme

  • Turvallinen ja syrjinnästä vapaa toimintaympäristö
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus rekrytoinnissa
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus päätöksenteossa
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus viestinnässä

  Jazzliitossa sosiaalinen vastuu painottuu henkilöstön hyvinvoinnin varmistamisen lisäksi palkkaamiemme luovan työn tekijöiden yhdenvertaiseen kohteluun ja työturvallisuuteen sekä koko jazzalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Haluamme osoittaa olevamme vahvasti sitoutuneita koko toimialan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen, siksi se on nostettu myös yhdeksi vastuullisuusohjelmamme päätavoitteista.

  Tavoitteemme on, että Jazzliiton hallituksessa ja taiteellisessa toimikunnassa on vuoteen 2026 mennessä maksimissaan 60% samaa sukupuolta edustavia henkilöitä. Vuonna 2022 Jazzliiton hallituksessa on naisia kaksi yhdeksästä ja taiteellisessa toimikunnassa kaksi kahdeksasta. Lisäämme kulttuurista moninaisuutta päätöksenteossamme vuoteen 2026.

  Toimintatapamme:

  Olemme kaikille avoin, syrjimätön ja tasa-arvoinen jazzalan etujärjestö. Emme suvaitse syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua riippuen henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Noudatamme työpaikkakiusaamisen nollatoleranssia. Maksamme kaikille taiteilijoille kuten muille työntekijöille vähintään suositusten ja tariffien mukaiset korvaukset emmekä käytä ilmaistyövoimaa. Edellytämme myös kumppaneiltamme vastuullisuutta  työlainsäädännön, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien noudattamisessa.

  Henkilöstömme työhyvinvointia edistämme mm. tarjoamalla joustavuutta työaikoihin, etätyömahdollisuudella, mahdollistamalla henkilöstön kouluttautumisen ja opintovapaat sekä helpottamalla työelämän, perhe-elämän ja muun yksityiselämän yhteensovittamista. Panostamme johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

  Tätä teemme jo nyt:

  Olemme laatineet Suomen Jazzliiton yhdenvertaisuussuunnitelmaan 2021-2023 toimenpiteemme yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja turvallisen, syrjinnästä vapaan työympäristön takaamiseksi. Rekrytoinneissamme, ohjelmistohauissamme sekä viestinnässämme toimimme yhdenvertaisuussuunnitelmamme mukaisesti. Suunnitelman toimenpiteillä edistetään työhyvinvointia jazzalalla ja kaikille yhdenvertaisia mahdollisuuksia tehdä työtä elävän jazzmusiikin parissa iästä, asuinpaikasta, koulutus- tai kulttuuritaustasta, sukupuolesta, terveydentilasta tai muista ominaisuuksista riippumatta. Olemme allekirjoittaneet Yhdenvertainen musiikkiala -teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla. Liitto tapahtumineen on julistautunut syrjinnästä vapaaksi tilaksi. Olemme Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n jäsen.

  Tulevat toimenpiteet:

  Laadimme koko toimintaamme koskevat turvallisemman tilan periaatteet vuoden 2022 aikana ja sitoutamme niiden noudattamiseen kaikki toimintaamme osallistujat. Nimeämme häirintäyhteyshenkilön ja laadimme kirjalliset toimintaohjeet häirintätilanteiden käsittelemiseksi.

  Sitoumuksemme:

  • Yhdenvertainen musiikkiala -teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla
  • Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -ohjeistus
  • Europe Jazz Networkin sitoumus sukupuolten tasa-arvosta jazzalalla
  • Syrjinnästä vapaa tila
  • Reilun taiteen manifesti
 • Tähän tavoitteeseen pääsemme näillä teoilla:

  Varmistamme jazzin kokemuksen eri puolilla Suomea.

  • Valtakunnalliset kiertuetoimintamallit ja tuki paikallisille jazztoimijoille
  • Saavutettavuuden toimenpideohjelma

  Mahdollistamme jazzin kokemuksen erilaisille väestöryhmille.

  • Matalan kynnyksen esteettömät tuotannot
  • Läpinäkyvä ja saavutettava viestintä

  Toimintatapamme:

  Vahvasti julkisrahoitteisena toimijana haluamme mahdollistaa jazzin kokemuksen kaikille. Jazzliiton valtakunnalliset kiertuetoimintamallit ja tuki paikallisille jazztoimijoille turvaavat ja vahvistavat jazzmusiikin alueellista saatavuutta ja jazzmusiikin alueellista tasa-arvoa. Vuosittain Jazzliiton kiertuetoiminnan puitteissa järjestetään eri puolilla Suomea n. 100 konserttia, ja toiminta tavoittaa vuosittain n. 40 paikkakuntaa. Omat tuotantomme, kuten Jazz-Espa-festivaali, ovat matalan kynnyksen esteettömiä tuotantoja. Viestinnässämme kiinnitämme viestintästrategiamme ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme mukaisesti erityistä huomiota läpinäkyvään ja saavutettavaan viestintään.

  Tätä teemme jo nyt:

  Jazzmusiikin saavutettavuuden edistäminen on yksi Jazzliiton nykyisen strategian päätavoitteista. Olemme tilanneet Jazzmusiikin saavutettavuuden nykytila Suomessa -selvityksen. Selvitys valmistuu loppuvuodesta 2022 ja sisältää toimenpide-ehdotuksia jazzmusiikin saavutettavuuden lisäämiseksi.

  Suomen Jazzliitto edistää aktiivisesti valtakunnallisen Musiikki Suomi LIVE -tukimallin vahvistamista (ent. Jazz & Etno Finland LIVE). Malli edistää ammattimaisesti tuotettujen kulttuuripalvelujen alueellista saatavuutta sekä alan toimintaedellytysten pysyvää paranemista paikallisten toimijoiden osaamista tukemalla.

  Tulevat toimenpiteet:

  Jazzmusiikin saavutettavuuden nykytila Suomessa -selvityksen valmistuttua laadimme vuoteen 2026 ulottuvan toimenpideohjelman saavutettavuuden lisäämiseksi jazzalalla. Jazzliitossa toimii sen jäsenistä koostuva saavutettavuuden ja kulttuurihyvinvoinnin työryhmä, joka tuottaa näkemyksiä Jazzliiton valtakunnallisten kiertueiden mahdollisesta hyödyntämisestä nykyistä vahvemmin kuntien soterakenteissa. Työryhmän tuottamaa tietoa käytetään Jazzliiton kiertuetoiminnan kehittämisessä. Huolehdimme, että kaikkiin järjestämiimme tilaisuuksiin on esteetön pääsy, ja lisäämme esteettömyysopastuksia Jazz-Espa-tapahtumassamme. Valmistamme Jazzliiton uudet kotisivut kolmikielisenä (FI/EN/SE).

 • Tähän tavoitteeseen pääsemme näillä teoilla:

  Mittaamme kiertue- ja muun oman toimintamme ympäristövaikutukset, tavoitteena hiilineutraalius.

  • Kiertueiden ja muun oman toiminnan hiilijalanjälkilaskenta. Toimenpidesuunnitelma hiilineutraalista kiertämisestä
  • Ekokompassi-ympäristöohjelma

  Lisäämme ympäristötietoisuutta jäsentemme keskuudessa

  • Jäsenkoulutukset ympäristöystävällisemmistä tuotantotavoista

  Jäsenemme, yhteistyökumppanimme ja yhä enenevässä määrin myös rahoittajat arvostavat tavoitteellista ja kunnianhimoista ilmastotyötä ja vastuullisuutta. Jazzliitto haluaa ja pystyy vastaamaan järjestönä näihin odotuksiin.

  Toimintatapamme:

  Jazzliitto järjestää vuosittain useita tuotantoja sekä ylläpitää valtakunnallista kiertuetoimintaa, ja suurin osa liiton jäsenistöstä koostuu erikokoisista konserttijärjestäjistä. Jazzliitto pyrkii osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta erityisesti edistämällä vähäpäästöisempiä tuotantotapoja. Ympäristövastuullisuudessa haluamme kehittyä jatkuvan parantamisen periaatteella.

  Tätä teemme jo nyt:

  Huolehdimme toimitiloissamme materiaalien kierrätyksestä kaikkien toiminnassa syntyvien jätelajien osalta (muovi, pahvi, paperi, biojäte, lasi, metalli, ongelmajäte). Vuonna 2022 siirrymme vihreään sähköön toimitiloissamme ja kokouksissamme tarjoilemme kasvisruokaa ja/tai vastuullisesti pyydettyä lähikalaa.

  Laadimme ympäristöohjelmamme kaudelle 2022–2024 Ekokompassi-ympäristöjärjestelmällä, joka perustuu jatkuvalle parantamiselle. Ekokompassi on toimialariippumaton järjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Ohjelman rakentamisessa on tunnistettu organisaatiomme suurimmat ympäristövaikutukset ja laadittu toimenpiteet niiden vähentämiseksi. Ympäristöohjelman painopisteinä 2022–2024 ovat Jazzliiton kiertuetoiminnan päästöjen vähentäminen sekä jazzalan toimijoiden ympäristötyön tukeminen.

  Vuonna 2021 laskimme liikematkojemme ja kiertuetoimintamme aiheuttamat matkojen päästöt sekä pohjoismaisessa Nordic Jazz Comets -hankkeessa toteutuneiden kiertueiden matkojen päästöt ja hyvitimme nämä Puuni Oy:n kautta Suomessa tapahtuviin uudelleenmetsitys- ja ennallistamishankkeisiin.

  Jazzliitto on Kestävämmän musiikkialan työkalupakki KEMUT-verkoston jäsen.

  Tulevat toimenpiteet:

  Laskemme vuonna 2022 kiertueidemme sekä koko oman toimintamme hiilijalanjäljen yhteistyössä Puuni Oy:n kanssa. Laadimme vuonna 2023 suunnitelmat toiminnan päästöjen vähentämisestä ja hiilineutraalista kiertämisestä. Vaikka tavoitteena on pienentää kuormitusta joka vuosi, kaikkia päästöjä ei voida estää. Siksi Jazzliitto laatii myös kompensaatiosuunnitelman osana päästövähennyssuunnitelmaa. Arvioimme onnistumistamme mittaamalla hiilijalanjälkemme vuosittain.

  Päästöjä vähennämme myös edistämällä kiertotaloutta ja vähentämällä kulutusta. Paras jäte on syntymätön jäte, joten vähennämme jätteen määrää ja haitallisuutta. Vuonna 2022 luovumme muun muassa kertakäyttöastioista ja pullovedestä sekä kertakäyttöisistä tapahtumabanderolleista. Vältämme ruokahävikkiä suunnitelmallisuudella. Välttämättömiä hankintoja varten laadimme listan ympäristösertifioiduista tavarantoimittajista. Huolehdimme uutta tavaraa hankkiessamme vanhan kaluston ja materiaalien kierrätyksestä tai uudelleenkäytöstä. Kiertuebussimmme kulkee vuodesta 2023 eteenpäin uusiutuvalla dieselillä.

  Jazzliitto lisää jazzalan ympäristötietoutta ja tukee jäsentensä kehitystyötä järjestämällä koulutuksia ympäristöystävällisemmistä tuotantotavoista. Jazzliitto myös toteuttaa jazzalan ympäristöosaamista ja toimia tukevia kehityshankkeita yhteistyössä jäsentensä ja taide- ja kulttuurialan järjestötoimijoiden kanssa.

  Vuosien 2022–2023 kehityshankkeet:

  • Jazzliiton hiilineutraali kiertuemalli -hanke
  • Kestävän kehityksen digitaalinen alusta musiikkialalle

  Sitoumuksemme:

  • Ekokompassi-ympäristöohjelma 2022–2024
  • Europe Jazz Network -verkoston Green Manifesto
 • Tähän tavoitteeseen pääsemme näillä teoilla:

  Toimimme läpinäkyvästi ja noudatamme hyvän hallinnon periaatteita.

  • Jäsenten osallistaminen toiminnan kehittämiseen ja päätöksentekoon
  • Selkeät toimintamallit
  • Vastuullinen taloudenhallinta

  Hyvän hallinnon mukainen toiminta on osallistavaa, luottamusta ja tyytyväisyyttä herättävää ja varmistaa  toiminnan laadun ja jatkuvuuden.

  Toimintatapamme:

  Jazzliitto on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka kohdentaa tulonsa sen säännöissä ja strategiassa määriteltyyn toimintaan. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lakeja ja hyvän hallinnon vaatimuksia. Noudatamme avustusten ehdoissa määriteltyjä toimintaperiaatteita mm. hankintalain mukaisista kilpailutuksista ja pienhankinnoista sekä muista avustusten määritellyistä käyttöehdoista. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten käyttöehtojen mukaisesti edistämme toiminnassamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä noudatamme tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa säädettyjä työnantajavelvoitteita. Huomioimme toiminnassamme velvollisuutemme noudattaa digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevaa lakia.

  Tätä teemme jo nyt:

  Osallistamme jäseniämme toimintamme kehittämiseen ja päätöksentekoon. Toimintamme tuloksista raportoidaan avoimesti ja mitattavasti. Taloudenhallintamme on vastuullista, ja suunnittelemme talouttamme pitkäjänteisesti ja ennakoiden. Pyrimme aina toimimaan kustannustehokkaasti, laadusta huolehtien. Julkisen rahoituksen vakaus ja kehitys on keskeinen indikaattorimme toimintamme vastuullisuudesta.

  Tulevat toimenpiteet:

  Kehitämme edelleen etäosallistumismahdollisuuksiamme ja lisäämme jäsenvierailujamme merkittävästi koko Suomessa varmistaaksemme, että tarjoamamme palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien jäsentemme saatavilla. Osallisuutta vahvistamme myös lisäämällä jäsentyöryhmätyöskentelyä toimintamme kehittämisessä. Varmistamme että kaikki toimintamallimme ja -ohjeemme ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajantasalla. Kirjaamme talouden hallinnan ja seurannan prosessit auki kirjalliseen muotoon.

  Toimintakertomukset: