Ansvarsfullhet

Finlands Jazzförbunds ansvarsfullhetsprogram färdigställdes 2022. Den bärande tanken i vårt ansvarsfullhetsprogram är att ”Jazz hörs överallt – ansvarsfullhet syns överallt”.

Vi har identifierat de mest väsentliga ansvarsfullhetsmålen för vår verksamhet och strävar emot dem som organisation, tillsammans med våra medlemmar.

Finlands Jazzförbunds värderingar är: ansvarsfullhet, gemenskap, sakkunskap, fördomsfrihet och fokus på innehåll. Enligt de värderingar som fastställs i vår strategi verkar vi ansvarsfullt såväl socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

I Finlands Jazzförbunds ansvarsfullhetsprogram fastställs Jazzförbundets fyra strategiska ansvarsfullhetsmål. Ansvarsfullhetsprogrammet och dess kärna ”Jazz hörs överallt – ansvarsfullhet syns överallt” styr all verksamhet inom förbundet.

Enligt våra värderingar har ansvarsfullhet en central plats i all vår verksamhet. Med vår egen verksamhet och vårt exempel vill vi uppmuntra våra medlemmar samt alla aktörer inom jazzbranschen att utveckla sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi upplever att vi bäst främjar verksamhetsförutsättningarna inom jazzfältet genom att agera ansvarsfullt och stöda hållbar utveckling inom branschen. Genom åtgärderna i vårt ansvarsfullhetsprogram förstärks systematiskt vår verksamhets positiva effekter på samfundet och miljön.

Som organisation strävar vi efter att vara ännu mer motiverande och betydelsefull än förut för både nuvarande och kommande medlemmar.

Jazzförbundets ansvarsfullhetsarbetsgrupp bär ansvaret för utveckling av ansvarsfullhet samt rapportering. Jazzförbundets styrelse följer upp mätarna för de fyra ansvarsfullhetsmålen, vars resultat årligen sammanställs i Jazzförbundets ansvarsfullhetsrapport. Rapporten publiceras som en del av Jazzförbundets verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelserna publiceras på Jazzförbundets webbplats.

Ansvarsfullhetsmål

Vårt nya ansvarsfullhetsprogram sträcker sig till 2026 och styrs av vår vilja att agera som ett ansvarsfullt samfund, som en ansvarsfull opinionsbildare och kumpan. Vårt ansvarsfullhetsprogram har fyra strategiska ansvarsfullhetsmål:

 1. Jämlikhet och jämställdhet på jazzfältet
 2. Tillgänglighet inom jazzen
 3. En miljövänlig jazzbransch
 4. God förvaltning
 • Vi når detta mål med hjälp av följande åtgärder:

  Vi främjar jämlikhet och jämställdhet vid konstnärliga program, beslutsfattande forum och i all vår verksamhet

  • En trygg verksamhetsmiljö utan diskriminering
  • Jämlikhet och jämställdhet vid rekrytering
  • Jämlikhet och jämställdhet vid beslutsfattande
  • Jämlikhet och jämställdhet vid kommunikation

  I Jazzförbundet betonas det sociala ansvaret förutom genom att trygga personalens välmående även genom att satsa på likvärdig behandling av dem som utför kreativt arbete, arbetssäkerhet samt främjande av jämlikhet och jämställdhet inom hela jazzbranschen. Vi vill visa att vi starkt förbinder oss till att utveckla jämlikhet och jämställdhet inom hela branschen, därför har detta tema lyfts fram som ett av huvudmålen inom vårt ansvarsfullhetsprogram.

  Våra verksamhetsformer:

  Vi är en intresseorganisation inom jazzbranschen, öppen för alla, icke-diskriminerande och jämlik. Vi godkänner inte diskriminering eller ojämlik behandling utgående från en persons kön, ålder, etniska bakgrund, religion eller övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsvariation eller sexuell läggning. I fråga om mobbning på arbetsplatsen gäller nolltolerans. Vi betalar alla konstnärer och annan personal ersättning åtminstone enligt rekommendationers och tariffers miniminivå och använder oss inte av gratis arbetskraft. Vi förutsätter att våra kumpaner förhåller sig ansvarsfullt till arbetslagstiftning och följer jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.

  Vi främjar vår personals välbefinnande genom att bl.a. erbjuda flexibla arbetstider, möjligheter till distansarbete, genom att ge personalen möjligheter till utbildning och studieledighet samt genom att göra det lättare att förena arbetsliv, familjeliv och övrigt privatliv. Vi satsar på att utveckla både ledning och personalens kunnande.

  Detta gör vi redan:

  I Finlands Jazzförbunds jämställdhetsplan 2021–2023 har vi samlat åtgärder för att främja jämställdhet samt åtgärder med hjälp av vilka vi strävar efter att garantera en trygg och diskrimineringsfri arbetsmiljö för alla. Vid rekrytering, programansökan och kommunikation agerar vi enligt vår jämställdhetsplan. Genom åtgärderna i jämställdhetsplanen främjar vi arbetshälsan i jazzbranschen och allas likvärdiga möjligheter att arbeta med levande jazzmusik oberoende av ålder, boningsort, utbildnings- eller kulturbakgrund, kön, hälsotillstånd eller andra egenskaper. Vi har undertecknat teserna för En jämställd musikbransch med tanke på att främja jämlikhet, mångfald och jämställdhet i musikbranschen. Förbundet och dess evenemang har förklarats som en diskrimineringsfri zon. Vi är medlemmar i För kultur på lika villkor rf.

  Kommande åtgärder:

  Under år 2022 sammanställer vi principer för tryggare rum i fråga om all vår verksamhet och ser till att alla som deltar i vår verksamhet förbinder sig till dessa. Vi utnämner en kontaktperson för trakasserier och sammanställer skriftliga instruktioner för att behandla trakasserisituationer. Vårt mål är att Jazzförbundets styrelse och konstnärliga kommitté 2026 till maximalt 60% består av personer av samma kön. År

  2022 är två av nio styrelsemedlemmar i Jazzförbundet kvinnor och i den konstnärliga kommittén två av åtta. Vi ökar den kulturella mångfalden i vårt beslutsfattande med sikte på år 2026.

  Vi förbinder oss till:

  1. En jämställd musikbransch – teser för att främja jämlikhet, mångfald och jämställdhet i musikbranschen
  2. ”Esiinnyn edukseni” – instruktioner för en trygg musikbransch för alla
  3. Europe Jazz Networks löfte om att främja jämlikhet mellan könen i jazzbranschen
  4. Diskrimineringsfri zon
  5. Kampanj för rättvis konst
 • Vi når detta mål med hjälp av följande åtgärder:

  Vi försäkrar oss om att man kan uppleva jazz i olika delar av Finland.

  • Riksomfattande turnéverksamhetsmodeller och stöd till lokala jazzaktörer
  • Åtgärdsprogram för tillgänglighet

  Vi möjliggör jazzupplevelser för olika slags befolkningsgrupper

  • Hindersfria produktioner med låg tröskel
  • Transparent och tillgänglig kommunikation

  Våra verksamhetsformer:

  Som en aktör med stark offentlig finansiering vill vi möjliggöra jazzupplevelser för alla. Jazzförbundets riksomfattande turnéverksamhetsmodeller och stöd till lokala jazzaktörer tryggar och förstärker jazzmusikens regionala tillgänglighet och regionala jämlikhet. Årligen ordnas inom ramarna för Jazzförbundets turnéverksamhet ca 100 konserter i olika delar av Finland, verksamheten når cirka 40 orter varje år. Våra egna produktioner – som Jazz-Espa-festivalen – är hindersfria produktioner med låg tröskel.

  I vår kommunikation beaktar vi enligt vår kommunikationsstrategi och vår jämställdhetsplan speciellt transparent och tillgänglig kommunikation.

  Detta gör vi redan:

  Att främja tillgängligheten inom jazzmusiken är ett av huvudmålen i Jazzförbundets nuvarande strategi. Vi har beställt utredningen Jazzmusikens tillgänglighet just nu i Finland. Utredningen färdigställs i slutet av år 2022 och innehåller förslag på åtgärder för att öka tillgängligheten inom jazzmusiken.

  Finlands Jazzförbund främjar aktivt stärkandet av den riksomfattande stödmodellen Musiikki Suomi LIVE (f.d. Jazz & Etno Finland LIVE). Modellen främjar den regionala tillgången till professionellt producerade kulturtjänster samt ständig förbättring av branschens verksamhetsförutsättningar genom att stöda lokala aktörers kunnande.

  Kommande åtgärder:

  Då utredningen Jazzmusikens tillgänglighet just nu i Finland är färdig sammanställer vi ett åtgärdsprogram för att öka tillgängligheten på jazzfältet, ett program som sträcker sig till 2026. Inom Jazzförbundet verkar en arbetsgrupp för tillgänglighet och kulturellt välbefinnande bestående av dess medlemmar. Arbetsgruppen förbereder tankar kring hur Jazzförbundets riksomfattande tunréer eventuellt kunde utnyttjas allt starkare än nu i kommunernas strukturer för social- och hälsovård. Den information arbetsgruppen sammanställer används för att utveckla Jazzförbundets turnéverksamhet. Vi ser till att alla evenemang vi arrangerar är hindersfria och vi ökar andelen tillgänglighetsguidningar vid vårt evenemang Jazz-Espa. Vi publicerar Jazzförbundets nya webbplats på tre språk (FI/EN/SE).

 • Vi når detta mål med hjälp av följande åtgärder:

  Vi mäter miljöpåverkan för våra turnéer och vår övriga verksamhet med koldioxidneutralitet som mål

  • Koldioxidavtrycket för turnéer och övrig verksamhet räknas ut. En åtgärdsplan om koldioxidneutrala turnéer
  • Miljöprogrammet Ekokompassen

  Vi ökar miljömedvetenheten bland våra medlemmar

  • Medlemsutbildningar om mer miljövänlig produktionspraxis.

  Våra medlemmar, våra samarbetspartner och i allt högre grad även våra finansiärer uppskattar målmedvetet och ambitiöst klimatarbete och ansvarsfullhet. Jazzförbundet vill och kan som organisation leva upp till dessa förväntningar.

  Våra verksamhetsformer:

  Årligen arrangerar Jazzförbundet flera produktioner samt upprätthåller riksomfattande turnéverksamhet, och största delen av förbundets medlemmar är konsertarrangörer av olika storlek. Jazzförbundet strävar å sin sida efter att dämpa klimatförändringen speciellt genom att främja utsläppssnåla verksamhetsformer Ansvarsfullhet i miljöfrågor är något vi vill utveckla enligt principerna för kontinuerlig förbättring.

  Detta gör vi redan:

  I våra verksamhetsutrymmen ser vi till att återanvända alla former av avfall som uppstår i verksamheten (plast, kartong, papper, bioavfall, glas, metall, problemavfall). År 2022 övergår vi till grön elektricitet i våra utrymmen och vid våra möten serverar vi vegetarisk mat och/eller ansvarsfullt fångad närfisk.

  För tillfället sammanställer vi ett miljöprogram för 2022–2024 enligt miljösystemet Ekokompassen, som baserar sig på kontinuerlig förbättring. Ekokompassen är ett miljösystem oberoende av bransch som baserar sig på internationell ISO 14001-standard. Miljöprogrammet har sammanställts med kunskaper om var vår organisations miljöpåverkan är som störst och åtgärder har fastställs för att minska denna. Miljöprogrammets tyngdpunkt 2022–2024 ligger på att minska utsläppen för Jazzförbundets turnéverksamhet samt stöda jazzfältets aktörer i deras miljöarbete.

  År 2021 räknade vi utsläppen resorna såväl inom vår turnéverksamhet som inom det nordiska projektet Nordic Jazz Comets förorsakade och kompenserade dessa via Puuni Oy till beskognings- och rekonstruktionsprojekt i Finland.

  Jazzförbundet är medlem i nätverket Verktyg för en hållbar musikbransch KEMUT.

  Kommande åtgärder:

  År 2022 räknar vi ut koldioxidavtrycket för både våra turnéer och vår övriga verksamhet i samarbete med Puuni Oy. Vi sammanställer en plan för att år 2023 minska utsläppen inom vår verksamhet och ta sikte på koldioxidneutrala turnéer. Även om målet är att minska belastningen varje år kan vi inte undvika alla utsläpp. Därför gör Jazzförbundet också upp en kompensationsplan som en del av planen för att minska utsläpp. Vi utvärderar hur vi lyckas genom att årligen mäta vårt koldioxidavtryck.

  Vi minskar också utsläppen genom att främja cirkulär ekonomi och minska på konsumtionen. Det bästa avfallet är det avfall som aldrig uppstår, så vi minskar på mängden avfall och dess skadlighet. År 2022 avstår vi bland annat från engångskärl och vatten på flaska samt från evenemangsbanderoller för engångsbruk. Vi undviker matsvinn genom planering. För nödvändiga anskaffningar sammanställer vi en lista på leverantörer med miljöcertifikat. Då vi införskaffar nya saker ser vi till att gammal utrustning och gammalt material återanvänds. Från och med 2023 använder sig vår turnébuss av förnybar diesel.

  Jazzförbundet ökar miljömedvetenheten inom jazzbranschen och stöder sina medlemmars miljöarbete genom att ordna utbildningar om mer miljövänliga verksamhetsformer. Jazzförbundet förverkligar också miljökunnande i jazzbranschen och utvecklingsprojekt som stöder sådana åtgärder i samarbete med sina medlemmar och andra organisationer i konst- och kulturbranschen

  Utvecklingsprojekt 2022–2023:

  • Projektet Jazzförbundets koldioxidneutrala turnémodell
  • Digital plattform för hållbar utveckling inom musikbranschen

  Vi förbinder oss till:

  1. Vi ansöker om certifikatet Ekokompassen 2022.
  2. Europe Jazz Networks Green Manifesto
 • Vi når detta mål med hjälp av följande åtgärder:

  Vi agerar transparent och följer principerna för god förvaltning.

  • Medlemmarna är delaktiga i utvecklingen av verksamheten och i beslutsfattandet.
  • Tydliga verksamhetsmodeller
  • Ansvarsfull ekonomiförvaltning

  Verksamhet enligt god förvaltning väcker förtroende och nöjdhet, ser till att göra folk delaktiga och garanterar verksamhetens kvalitet och kontinuitet.

  Våra verksamhetsformer:

  Jazzförbundet är en ideell förening som riktar sina inkomster till den verksamhet som fastställts i dess stadgar och strategi. I all vår verksamhet följer vi lag och god förvaltningssed. Vi följer de verksamhetsprinciper som fastställts för understöd bl.a. enligt vad konkurrensutsättning och små anskaffningar enligt villkoren i upphandlingslagen samt andra villkor för understöd. Enligt villkoren för statsbidrag från Undervisnings- och kulturministeriet främjar vi i vår verksamhet jämlikhet och jämställdhet samt följer de krav som ställs på arbetsgivaren enligt jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. I vår verksamhet noterar vi också vår plikt att följa lagen om att erbjuda digitala tjänster.

  Detta gör vi redan:

  Vi ser till att våra medlemmar är delaktiga i utvecklandet av vår verksamhet samt i beslutsfattandet. Vi rapporterar öppet och omfattande om resultaten av vår verksamhet. Vår ekonomiförvaltning är ansvarsfull och vi planerar vår ekonomi på långsikt och förutseende. Vi strävar alltid efter att vara kostnadseffektiva och samtidigt upprätthålla kvalitet. Den offentliga finansieringens stabilitet och utveckling är en central indikator för vår verksamhets ansvarsfullhet.

  Kommande åtgärder:

  Vi vidareutvecklar våra möjligheter till deltagande på distans och ökar våra medlemsbesök i hela Finland i betydande grad för att försäkra oss om att de tjänster vi erbjudna är tillgängliga i lika hög grad för alla våra medlemmar. Vi förstärker också delaktigheten genom att öka andelen arbete i medlemsarbetsgrupper då det gäller att utveckla vår verksamhet. Vi försäkrar oss om att alla våra verksamhetsmodeller och -instruktioner hålls uppdaterade då det gäller ansvarsfullhet. Vi presenterar vår ekonomiska förvaltning och dess uppföljningsprocesser i skriftlig form.

  Offentliga dokumenter (på finska)