Produktioner

Jazzförbundet stöder fältets yrkesmänniskor i deras verksamhet och skapar förutsättningar för att uppleva jazz i olika delar av Finland.

I Jazzförbundets kärnverksamhet ingår riksomfattande jazzturnéer i hemlandet samt Jazz-Espa-festivalen i Helsingfors. Årligen förverkligas internationella produktioner bland annat tillsammans med det nordiska jazznätverket. Jazz Finland Residency bjuder in internationella artistgäster till Finland för att arbeta med finländska jazzmusiker.

 • En central verksamhetsform för Finlands Jazzförbund i hemlandet är den riksomfattande turnéverksamheten. Genom att producera och stöda landsomfattande turnéer med finländska jazzmusiker främjar vi jazzmusikutbudet, den riksomfattande tillgängligheten samt musikernas sysselsättningsmöjligheter speciellt utanför huvudstadsregionen.

  I sin nuvarande form omfattar turnéverksamheten nio årliga turnéer, och inom turnéverksamheten ordnas årligen cirka 100 konserter på ungefär 40 olika orter. Finlands Jazzförbund står själv för produktionen av fyra turnéer årligen. Fem turnéer arrangeras i samarbete med utomstående producenter.

  Turnéer i egen produktion

  Årligen förverkligar Jazzförbundet fyra turnéer i egen produktion. Ansökan till Jazzförbundets turnéer är öppen två gånger om året, i oktober (turné under höstsäsongen följande år) och i april (turné följande vår). Turnéensemblerna väljs av Finlands Jazzförbunds konstnärliga kommitté. För de utvalda ensemblerna producerar Finlands Jazzförbund en riksomfattande turné på cirka åtta konserter, där beställarna framför allt utgörs av Jazzförbundets medlemsorganisationer.

  Ansökningstiderna meddelas via Jazzförbundets webbplats, i dess kanaler på sociala medier och via Jazzförbundets musikerregister.

  Turnéer i samproduktion

  Jazzförbundet beviljar årligen produktionsstöd för fyra inhemska samproduktionsturnéer. Ansökan till samproduktionsturnéerna är öppen två gånger om året, i oktober (turné under höstsäsongen följande år) och i april (turné följande vår). Ensemblerna för samproduktionsturnéerna väljs av Finlands Jazzförbunds konstnärliga kommitté och för produktionen svarar en utomstående producent med eget företag. Jazzförbundets turnébuss och ljudåtergivningsutrustning står till förfogande under samproduktionsturnéerna. Det maximala stödet som beviljas för en turné är max 6000 euro.

  Samarbete med Vapaat äänet samt Heimojazz

  Årligen producerar Jazzförbundet en finsk-fransk samproduktionsturné tillsammans med agenturen Vapaat äänet. Vapaat äänet har sedan 1996 utvecklat samarbete inom jazz och improviserad musik mellan Frankrike, Finland, Skandinavien och Baltikum. Tillsammans med Estlands Jazzförbund upprätthålls artistutbytet Heimojazz, där Jazzförbundets turnéensembler uppträder i Tallinn och estniska grupper i Helsingfors.

 • I månadsskiftet juli-augusti arrangerar Finlands Jazzförbund festivalen Jazz-Espa, som är öppen för alla stadsbor och ordnas på Esplanadestraden i Helsingfors kärncentrum.

  Evenemanget har ingen åldersgräns, det är gratis och tillgängligt för alla, och dess syfte är att för en bred publik möjligast enkelt presentera en mångsidig, aktuell uppsättning toppnamn inom finländsk jazz samt unga framtidslöften. I det somriga evenemanget ingår under en vecka sammanlagt 17–20 högklassiga jazzkonserter. Evenemanget sysselsätter 70–80 musiker årligen. Även i internationell skala är Jazz-Espa en sällsynt kulturtjänst för stadsbor och turister. Evenemanget har arrangerats sedan 2000.

  Jazz-Espa förverkligas med hjälp av understöd från Helsingfors stad.

 • Jazz Finland Residency är ett internationellt residensprogram för inbjudna gäster inom jazzfältet – musiker, tonsättare och dirigenter – och förverkligas som ett samarbete mellan Finlands Jazzförbund, ämnesgruppen för jazzmusik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, UMO Helsinki Jazz Orchestra och Musikerförbundet.

  Residenset koordineras av Jazzförbundet och bjuder årligen in två internationella artistgäster till Finland för en 1–2 månader lång residensvistelse. Residenset främjar fältets aktörers nätverksarbete och erbjuder möjligheter att skapa nya kreativa samarbeten och idéer. Residenset svarar också på ett behov att skapa mer hållbara verksamhetsmodeller för att främja den internationella dimensionen. I residensprogrammet ingår mästarkurser vid ämnesgruppen för jazzmusik vid Sibelius-Akademin samt uppträdanden med UMO Helsinki Jazz Orchestra. Till konceptet hör också att alla jazzmusiker och professionella inom branschen kan föreslå samarbete för residensartisten. Samarbetspartner för residenset är Music Finland, Jazzmuusikot ry och HIAP Helsinki International Artist Programme. Residenset är familjevänligt.

 • Som en del av de Riksomfattande Jazzdagarna som Jazzförbundet arrangerar årligen har Jazzförbundet sedan 1967 årligen delat ut Yrjö-priset. Yrjö är branschens mest respekterade hederspris, som beviljas åt en meriterad finländsk jazzmusiker.

  I samband med prisutdelningen vid de Riksomfattande Jazzdagarna delar Yles Jazzradio också ut sitt eget Skugg-Yrjö-pris, som uppmärksammar arbete jazzkulturen till fromma. Sedan 2014 har de Riksomfattande Jazzdagarna ordnats i samarbete med Tampere Jazz Happening.

  Sedan 1988 delar Finlands Jazzförbund enligt avvägning också ut Andania-priset för långt och förtjänstfullt arbete för finländsk jazz.

  År 2023 började Finlands Jazzförbund att dela ut det årliga Taimi-priset. Taimi tilldelas en ung musiker som passionerat utvecklar sin egen musikaliska uttrycksform. Med detta pris vill Jazzförbundet uppmuntra unga människor att modigt söka och visa upp sin egen röst.

 • Nordic Jazz Comets är en plattform för gemensam verksamhet mellan fem nordiska jazzorganisationer: Finlands Jazzförbund, Svensk Jazz (Sverige), Norsk jazzforum (Norge), Jazz Danmark och FÌH-musikskolan (Island).

  Nordic Jazz Comets är ett samarbetskoncept för nordiska jazzorganisationer som funnits sedan 2000. Projektet skapar möten och möjligheter till gemensamt lärande mellan nordiska konsertarrangörer och musiker. Inom konceptet har man arrangerat ensembletävlingar, showcase-uppträdanden, seminarier och workshops i nordiska städer samt i Berlin, London och Paris.

  I centrum av Nordic Jazz Comets står unga musiker och främjandet av deras internationella karriärutveckling.

  Finlands Jazzförbund ledde projektet In The Key of Green, föregångaren till Nordic Jazz Comets, 2020–2021. Inom det projektet skapades ett nätverk för nordiska jazzpromotorer och dessutom utvecklades ett pilotprojekt kring mer klimathållbara sätt att turnera i Norden. Många problem inom konsert- och turnéverksamhet, såsom resursutmaningar eller att nå lokalpubliken, kan få överraskande lösningar som respekterar miljön. Dessa lösningar kan också främja social ansvarsfullhet, vilket är temat för ett pågående projekt. Inom projektet Dagsverke 2022–2023, som leds av ”Danmarks jazzförbund”, Jazz Danmark, utforskas möjligheter för hur professionella inom jazzbranschen kan påverka jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, hälsa och till och med krishantering samt förebygga marginalisering.

 • Finlands Jazzförbund uppmuntrar till att i samband med kampanjen #jazzdagen delta i UNESCOs internationella jazzdag den 30 april.

  Kampanjen inleddes 2022 och tanken är att inspirera alla som verkar inom jazzen och njuter av jazz att delta i jazzdagsfirandet, såväl i form av stora och små evenemang som andra former av uppmärksamhet. Syftet med UNESCOs internationella jazzdag är att belysa jazzens position som en budbärare för fred, dialog mellan kulturer, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

 • Under namnet Jazzkaffe arrangerar Jazzförbundet diskussionstillfällen, vars syfte är att samla det inhemska jazzfältet för att utbyta tankar om aktuella ämnen som upplevs viktiga. I samband med Jazzkaffe kan man också ordna utbildning, föredrag, paneldiskussioner eller annan ändamålsenlig verksamhet.

  Idén kring Jazzkaffe började gro efter diskussioner kring fenomen på fältet i fritt kaffeformat i Helsingfors 2014. Tanken var att professionella och amatörer inom branschen kunde träffas och också bekanta sig med nya jazzaktörer oberoende av profil. Under årens lopp utvecklades idén i en mer strukturerad riktning till en serie inlägg och diskussioner. För att öka tillgängligheten arrangeras Jazzkaffe numera huvudsakligen som distansmöten. Vi informerar om Jazzkaffe-evenemangen via vårt musikerregister och vår webbplats.