Påverkansarbete

Finlands Jazzförbund deltar som expertorganisation i den kulturpolitiska debatten i Finland samt deltar i branschutvecklingsprojekt både i hemlandet och utomlands.

Jazzförbundet betjänar nationella och internationella aktörer i alla ärenden gällande jazzmusik, erbjuder information om finländsk jazz och sammanställer statistik för branschen.

 • Vi bevakar den inhemska jazzbranschens gemensamma intressen genom ställningstaganden, kontakter till beslutsfattare och genom att aktivt föra fram hur viktig jazzmusiken och de som verkar inom branschen är samt dess samhälleliga betydelse.

  Enligt vår verksamhetsidé arbetar vi för att jazzen syns och hörs – i hela Finland. Vi utövar också intressebevakning genom att som expertorganisation delta i den kulturpolitiska debatten samt delta i utvecklingsprojekt inom vår bransch.

  Ett gott exempel på lyckat utvecklingsarbete på sistone är utvecklandet av stödmodellen Musiikki Suomi LIVE för konsertaktörer på det fria fältet. Musiikki Suomi LIVE (f.d. Jazz Finland LIVE) är en stödmodell startad av Finlands Jazzförbund, Musikerförbundet och Stiftelsen för musikfrämjande (MES) 2015, inom vilken kommuner samarbetar med en lokal aktör genom att finansiera dennas regelbundna konsertverksamhet, medan konsertarrangören jämfört med kommunandelen ansöker om dubbelt större understöd av Stiftelsen för musikfrämjande. Under de första åren fokuserade stödet på jazzmusik och gick under namnet Jazz Finland LIVE. År 2018 utvidgades det till att omfatta etnomusik och namnet ändrades till Jazz & Etno Finland LIVE-stödet. Från och med 2021 utvidgades understödet till att omfatta alla musikgenrer och stödet fick namnet Musik Finland LIVE. År 2022 delades sammanlagt 340 000 euro ut som stöd till sammanlagt 19 aktörer.

  Jazzförbundet strävar också efter att ansvarsfullt påverka branschutvecklingen genom att delta i olika projekt som främjar ansvarsfullhet inom fältet. Jazzförbundet medverkar i ledningsgruppen för nätverket Verktyg för en hållbar musikbransch KEMUT och förverkligar i samarbete med nätverket olika projekt som främjar livemusikbranschens kunnande inom hållbarhet och ansvarsfullhet. Till projekten år 2022 hör uträkningar av musikbranschens koldioxidavtryck och en digital plattform för hållbar utveckling inom musikbranschen – Jazzförbundet administrerar och koordinerar bägge projekten.

  Vårt mål för regeringsprogrammet 2023–2027 är att öka kulturbudgeten till 1 %, att satsa på aktörer inom jazzbranschen genom att bl.a. förstärka finansieringsmodellen Musik Finland LIVE, att investera i hållbar utveckling för branschen samt att höja Jazzförbundets verksamhetsbidrag för att trygga den riksomfattande jazzturnéverksamheten. Som medlem i Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf stöder Finlands Jazzförbund KULTA rf:s mål för regeringsprogrammet.

 • Vi betjänar nationella och internationella aktörer i alla ärenden gällande jazzmusik och kultur.

  Vi ordnar utbildnings- och diskussionstillfällen, agerar som sakkunniga och ger utlåtanden i frågor gällande jazzmusik samt föreslår expertmedlemmar till olika nämnder som beviljar stipendier.

  Vi sammanställer statistik för branschen och gör utredningar om den inhemska jazzbranschen som stöd för kultur- och näringspolitiskt beslutsfattande. Aktörsstatistiken omfattar antalet artister och ensembler samt aktörer inom branschen (aktörsuppgifterna baserar sig på Jazz Finland-databasen). Finansieringsrapporteringen omfattar jazzbranschens offentliga finansiering samt fe största privata finansieringskällorna (stiftelser och fonder) samt kommunfinansiering för de största kommunerna. På basis av information som samlas in av Jazzförbundets medlemmar sammanställer vi sedan 2020 statistik kring konsertantal, konserters publikmängd, artisternas könsfördelning, antal personal i organisationerna på jazzfältet samt jazzorganisationers ekonomi.

  För tillfället pågår utredningen Jazzmusikens tillgänglighet just nu, som färdigställs hösten 2022. Vi förverkligar också utredningar och forskningsprojekt inom branschen tillsammans med organisationer inom musikfältet. Senast deltog Jazzförbundet i utredningen En hållbar musikbransch om diskriminering och trakasserier på det finländska musikfältet 2022 samt i utredningen gjord av nätverket Verktyg för en hållbar musikbransch KEMUT om praxis för hållbar utveckling på livemusikfältet 2020.

  Latest survey results and reports

 • Jazz Finland -databasen är en tjänst öppen för alla, som på samma finsk- och engelskspråkiga webbplats samlar all väsentlig information om finländska jazzartister och -aktörer, evenemang och evenemangsplatser, nya publikationer och andra nyheter inom branschen.

  Innehållet omfattar också en riksomfattande jazz-konsertkalender. Webbplatsen riktar sig både till hemlandet och utomlands, den erbjuder internationella aktörer ett omfattande infopaket om finländsk jazz. För inhemska jazzaktörer är webbplatsen ett informations- och marknadsföringsverktyg såväl i hemlandet som internationellt.

  Jazz Finland -innehållet uppdateras i första hand på basis av de meddelanden och pressmeddelanden som skickats till webbplatsen. Du kan lägga till dina egna uppgifter i databasen via elektroniska blanketter på webbplatsen.

 • Vi är en aktiv aktör såväl i nationella som internationella nätverk.

  Vi förverkligar kulturpolitiskt och samhälleligt påverkansarbete i hemlandet i branschens omfattande samarbetsorgan Finlands Musikråd samt som medlem i Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf.

  Jazzförbundet är också medlem i För kultur på lika villkor rf. Internationellt deltar vi aktivt i EU-finansierade European Jazz Network som har över 170 medlemmar samt i Nordic Jazz-nätverket som består av jazzförbunden i de nordiska länderna. Det nordiska jazznätverket ökar samarbetet mellan nordiska jazzaktörer, främjar den nordiska jazzens synlighet, export och branschmångfald samt hållbar utveckling inom branschen. Vi upprätthåller också internationella kontakter genom att delta i branschens största proffsevenemang Jazzahead! samt Europe Jazz Conference, som arrangeras årligen. Vi samarbetar också aktivt med Estlands Jazzförbund.

  Vi upprätthåller ett nära samarbete med Music Finland, Musikerförbundet och Stiftelsen för musikfrämjande (MES).