Projekt

Jazzförbundets projekt fokuserar på att utveckla jazzfältets kunnande och möjligheter i föränderliga verksamhetsmiljöer.

Vi ökar mängden information och god praxis och delar med oss i våra nätverk. Inom pågående projekt fokuserar vi på att beakta olika delområden inom hållbarhet och ansvarsfullhet både i hemlandet och internationellt.

 • Åren 2022–2023 förverkligar Finlands Jazzförbund projektet Jazzförbundets koldioxidneutrala turnémodell, där Jazzförbundets turnéverksamhet utvecklas mot ökad hållbarhet. Inom utvecklingsprojektet mäts koldioxidavtrycket och kolhandsavtrycket för Jazzförbundets turnéverksamhet och en åtgärdsplan uppställs med sikte på koldioxidneutral turnéverksamhet inom Jazzförbundet. Som en del av projekthelheten görs också uträkningar kring klimatpåverkan inom den inhemska branschen för levande musik tillsammans med branschorganisationerna för levande musik.

  Hösten 2022 förverkligar Jazzförbundet vid sidan om sin grundläggande turnéverksamhet sju pilotturnéer, som utforskar mer hållbara sätt att producera jazzturnéer. Turnéerna förverkligas med olika rese- och produktionsformer för att samla information och deltagarerfarenheter samt sprida information om mer klimatvänliga val. Den information man får via pilotturnéerna utnyttjar Jazzförbundet för att 2023 skapa en färdplan mot mer koldioxidneutral turnéverksamhet. Sakkunniga partner i projektet är Puuni Oy och Positive Impact Oy.

  Vid pilotturnéerna reser man förutom med Jazzförbundets turnébuss bland annat med tåg och elbil, och förutom ringrutter förverkligas en turné i form av residens med besök i närområden. Vid en turné kombineras skolkonserter med kvällskonserter – då når man möjligast många olika publiksegment med samma transporter. En turné går till kust- och skärgårdsregionen. En turné förverkligas i Sverige och utforskar utsläpp vid flyg bort från Finland i förhållande till koldioxidsnål lokaltransport. Jazzförbundet har tillsammans med sina nordiska samarbetspartner utvecklat mer hållbar turnépraxis sedan 2020.

  Vid konsertplatserna uppmuntrar Jazzförbundet till mer hållbara val med hjälp av ”gröna riders”. I riders, alltså de önskelistor artister skickar till konsertplatserna, ombeds konsertarrangörer se till att bland annat presentera möjligheter för publiken att ta sig till konsertplatsen med kollektivtrafik, till att spara energi, minska på avfall och erbjuda vegansk mat för både artister och publik.

  Jazzförbundet deltar med sitt projekt i ett omfattande arbete för hållbar utveckling inom hela branschen för levande musik. Klimatpåverkan för livemusiken i hela Finland utreds under 2022 gemensamt i nätverket Verktyg för en hållbar musikbransch (KEMUT), administrerat och koordinerat av Finlands Jazzförbund. I KEMUT-nätverket ingår förutom Jazzförbundet även Finland Festivals rf, LiveFin rf, Music Finland rf, Musikerförbundet och Finlands Symfoniorkestrar rf.

  År 2023 sammanställs en klimatfärdplan med tanke på branschen för levande musik i Finland. I färdplanen beskrivs livemusikens klimatpåverkan just nu, uppställs mål för hela branschen och presenteras en åtgärdsplan mot en koldioxidneutral bransch.

  Projektet Jazzförbundets koldioxidneutrala turnémodell finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

  Vidare information om projektet:

  Raisa Siivola
  Projektledare
  tel. 044 205 6926
  raisa.siivola@jazzfinland.fi

  Sheri Toivomäki
  Projektproducent
  tel. 040 053 5760, sheri.toivomaki@jazzfinland.fi

  Mer information om samarbetsprojekt inom KEMUT-nätverket för levande musik: www.kestavamusiikki.net

 • Inom detta utvecklingsprojekt skapas en digital databanks- och samfundsplattform åt branschen för levande musik, för att erbjuda aktörer information, verktyg och stöd för klimatåtgärder.

  Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Finlands Jazzförbund strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher, 110 000€, för att utveckla en digital plattform för hållbar utveckling riktad till musikbranschen.

  Utvecklingsprojektet är ett samprojekt för de centrala branschorganisationerna för levande musik i Finland och baserar sig på grundarbete som utförts inom projektet Verktyg för en hållbar musikbransch (KEMUT), som startades 2020. Samarbetspartner inom projektet är Finland Festivals rf, LiveFin rf, Music Finland rf, Musikerförbundet och Finlands Symfoniorkestrar rf. Projektet administreras och koordineras av Finlands Jazzförbund.

  De centrala sektorerna i det första utvecklingsskedet av den digitala plattformen är:

  Inlärning – Utbildningspaket

  Planering – Planeringsverktyg

  Gemenskap – Nätverksplattform

  Projektets syfte är att få klimatåtgärder och hållbar utveckling att utgöra en del av den dagliga verksamheten för alla evenemangsarrangörer, orkestrar och musiker inom branschen för levande musik. För detta behövs mer kunnande, verktyg som är lätta att använda samt nätverksartad inlärning. Inom projektet tror vi på att var och en hittar goda sätt att verka mer ekologiskt än tidigare, om vi tillsammans letar rätt på dem.

  Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

  Vidare information om projektet:

  Anu Ahola
  Projektansvarig
  anu.ahola@jazzfinland.fi
  tel. 050 569 0505

  Peppi Arrimo
  Projektproducent
  peppi.arrimo@jazzfinland.fi
  tel. 0400 366 967

  Administratör:
  Finlands Jazzförbund rf
  Verksamhetsledare Maria Silvennoinen maria.silvennoinen@jazzfinland.fi
  tel. 050 536 7491

 • Nordic Jazz Comets är en plattform för gemensam verksamhet mellan fem nordiska jazzorganisationer: Finlands Jazzförbund, Svensk Jazz (Sverige), Norsk jazzforum (Norge), Jazz Danmark och FÌH-musikskolan (Island). I Dagsverke-projektet som förverkligas 2022–2023 bekantar sig de nordiska jazzorganisationerna, tio ensembler samt det nordiska nätverket för jazzpromotorer med framtida toppjazz samt med olika sätt att använda musik som verktyg för socialt välmående.

  Inom projektet Dagsverke 2022–2023, som leds av ”Danmarks jazzförbund”, Jazz Danmark, utforskas möjligheter för hur professionella inom jazzbranschen kan påverka jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, hälsa och till och med krishantering samt förebygga marginalisering. Dylika åtgärder och möten kunde man i framtiden också tänka sig att placera i samband med turnékonserter, så att artisterna med sin yrkeskunskap kunde föra mer sig ännu mer gott åt de samfund de gästspelar i. Projektet stöds av Nordisk Kulturkontakt.

  Det första evenemanget inom projektet Dagsverke samlade promotorer och musiker till konserter och workshops i Köpenhamn 9.–11.2.2022. Fem nordiska ensembler uppträdde i Jazzhus Montmartre i Köpenhamn för fullsatta hus. Finlands representerades av Adele Sauros Quartet.

  Som en del av evenemangets program bekantade sig ensemblerna med lokala samfundsprojekt, där musik används som verktyg för social jämställdhet och mänskligt välmående. Musikerna i Adele Sauros Quartet och de finska evenemangsdeltagarna deltog i presentationen av organisationen AntiDote samt i Impro For Asylum Kids-workshopsverksamheten. AntiDote fokuserar på att minska dödligheten bland drogmissbrukare genom att erbjuda utrymmen för användning under uppsikt samt handleda medborgare i att använda naloxonspray vid överdos av opiater. AntiDote har funderat på musikens betydelse i brukarrum och på konsertverksamhet med låg tröskel på

  utrymmen med tungt missbruk. Vid Impro for Asylum Kids -workshops används improvisationsmetoder för att förstärka asylsökande barns självförtroende som lärande och som aktörer. En grupp bestående av proffsmusiker har utvecklat kroppsliga metoder och engagerande notskrivningsprogram för att lösa de utmaningar avsaknaden av ett gemensamt språk och kulturell kommunikation utgör.

  Nästa evenemang ordnas i Stockholm och Gävle i Sverige 10.–13.5.2023 som en del av ”Svenska Jazzförbundet”, Svensk Jazz årsmötesdagar. Ensembler och inbjudna gäster deltar i workshops under den första dagen och nästa dag uppträder de för proffs och lokal publik. Nordisk bandansökan för nästa Nordic Jazz Comets Dagsverke-evenemang anordnas i september 2022. Ensemblerna väljs av det nordiska promotornätverket. Mer information om ansökan förmedlas via Jazzförbundets webbplats och musikerregister. Mer information om projektet på engelska: www.nordicjazzcomets.com

  Mer information om projektet på engelska: www.nordicjazzcomets.com.

  Via samma webbplats kan du också ladda ner slutrapporten för projektet Nordic Jazz Comets In The Key Of Green. Du kan också ladda ner rapporten direkt via denna länk (länken går till en Dropbox-mapp)

  Vidare information om projektet:

  Raisa Siivola
  Projektkoordinatör
  raisa.siivola@jazzfinland.fi
  tel. +358 44 205 6926

 • Finlands Jazzförbund medverkar i ett internationellt projekt, inom vilket danska Jazz Danmarks prisbelönta lägerverksamhet Jazz Camp for Girls under 2022 utvidgas till Finland, Sverige och Polen.

  Verksamheten pågår också i Storbritannien sedan 2019. Det handlar om ett multinationellt projekt, vars deltagare har ett nära samarbete och utbyter idéer och information om bästa praxis i ett arbete vars mål på lång sikt är att korrigera könsfördelningen i branschen. I Finland förverkligas jazzlägret Jazz Camp for Girls i samarbete med festivalen Pori Jazz och Palmgren-konservatoriet som en del av Pori Jazz Kids-programmet. Projektet Jazz Camp for Girls Takes the North understöds av Nordisk kulturfond.

  Jazz Camp for Girls är ett koncept lanserat 2014 av Jazz Danmark, vars syfte är att inspirera unga flickor och välkomna dem till jazzens och den improviserade musikens värld. Könsfördelningen i musikbranschen och speciellt jazzen har varit starkt mansdominerad och kvinnorna har ofta tilldelats rollen som sångare. Den bärande tanken i konceptet Jazz Camp for Girls är att flickorna som deltar i lägret erbjuds en inspirerande och trygg miljö, där de kommer åt att prova på olika instrument, på att spela i band och komponera musik.

  Flickornas jazzläger riktar sig till flickor och dem som identifierar sig som flickor. Lägret är för 8–12-åringar men åldersgränsen är inte ett absolut eller ett hinder för att delta. Det viktigaste är ett intresse för att prova på bandspel och en vilja att tillsammans lära sig nya saker. Lägret förverkligas i Björneborg 8.–11.7, lärare är basisten Kaisa Mäensivu som har en internationell jazzkarriär på gång i New York samt lektorn i basspel vid Palmgren-konservatoriet Tomi Harrivaara.

  ”I Danmark ordnas ett tjugotal dylika läger om året och på lång sikt är vårt mål och vår dröm givetvis att utveckla verksamheten även i Finland. Vi behöver olika verktyg för att korrigera könsfördelningen inom jazzmusiken och hela musikbranschen. Jazzcamp for Girls erbjuder ett verktyg som konstaterats fungera bra för att nå detta mål.”
  Maria Silvennoinen, verksamhetsledare, Finlands Jazzförbund rf

  ”Since the start of JazzCamp for Girls in Denmark, we have achieved so much knowledge and many good experiences that we’re looking forward to sharing with the other countries, who also experience a continuous unequal gender balance in the music industry. We have seen good results from the start of JazzCamp for Girls in the U.K. in 2019, and we hope that our new partners will experience the same good results – both in terms of getting more girls to play an instrument, while also focusing on working towards a more equal gender balance.”
  Agnete Seerup, projektledare, JazzCamp for Girls at JazzDanmark

  Vidare information om projektet:
  Maria Silvennoinen
  Verksamhetsledare
  Finlands Jazzförbund (Jazz Finland)
  maria.silvennoinen@jazzfinland.fi
  tel. +358 50 536 7491

   

 • I Jazzförbundets och den walesiska folkmusikorganisationen Trac Cymrus gemensamma projekt On The Rails tas nya initiativ till samarbete mellan Europas randområden, Finland och Storbritannien, överskridande både genregränser och geografiska gränser.

  Vårt mål är att knyta band till jazz och folk-konsertarrangörer vid järnvägarna i bland annat Tyskland, Belgien och Frankrike, och öppna en hållbar turnéstig för finländska jazzgrupper i Storbritannien.

  Projektet On The Rails finansieras av Centret för konstfrämjande och dess syfte är att främja finländska och walesiska konstnärers konkurrenskraft med hjälp av ansvarsfullhetskunnande och nätverk. Samtidigt blir finländska jazzproffs allt mer namnkunniga som projektpartner.

  Under år 2022 presenterar Finlands Jazzförbund och den walesiska folkmusikorganisationen Trac Cymru miljöhållbara turné- och konsertpraxis samt musik från sitt eget område vid jazz-, folk- och exportevenemang. Genom besök hos olika aktörer knyts värdegrundspartnerskap med mindre städer vid järnvägen i Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien och Frankrike, med levande jazz- och folkmusikkultur.

  Under år 2023 testas turnérutten i bägge riktningar: en folkensemble reser från Wales till Finland för att uppträda längs med järnvägen och bekantar sig med lokalsamfund och -kultur. På motsvarande sätt reser en jazzensemble från Finland i motsatt riktning. Turnéernas klimatpåverkan mäts och information, upplevelser och kontakter står till hela det finländska jazz- och folkfältets förfogande.

  Mer information om projekt:

  Raisa Siivola
  producent-informatör
  Finlands Jazzförbund rf
  raisa.siivola@jazzfinland.fi
  Tel. 044 205 6926

  Danny KilBride
  Cyfarwyddydd (ledare)
  trac: Music Traditions Wales / Traddodiadau Cerdd Cymru
  cyfarwyddydd@trac-cymru.org
  Tel. +44 787 903 2130

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.