Medlemsförmåner

Som medlem i Finlands Jazzförbund har du som en del av jazzsamfundet möjlighet att påverka framtiden för hela Finlands jazzfäl.

Som medlem får du också aktuell information och kompetens som stöd för din verksamhet samt ekonomiskt stöd och praktisk, individuell rådgivning.

 • Som expertorganisation deltar Finlands Jazzförbund i den kulturpolitiska debatten i Finland och deltar i branschutvecklingsprojekt. Vi utövar också kulturpolitiskt och samhälleligt påverkansarbete i hemlandet som medlem i Finlands musikråd samt i Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf.

 • Finlands Jazzförbunds riksomfattande turnéer kan bokas i första hand av medlemmar. I egen produktion förverkligar Jazzförbundet årligen två turnéer på hösten och två på våren. Som medlemsförmån erbjuder Jazzförbundet konserter vid turnéerna i egen produktion till medlemspris. Jazzförbundets turnéer i egen produktion och turnépriser innehåller också transport, logi, ljudteknik och riksomfattande information till medierna.

  Priser från 2023:

  • Solo 225 euro
  • Duo 450 euro
  • Trio 675 euro
  • Kvartett 900 euro
  • Kvintett 1125 euro
  • Sextett + större ensembler 1350 euro
 • Jazzförbundets resestöd är en förmån riktad till medlemssamfunden. Syftet är att utjämna verksamhetsförutsättningarna för konsertarrangörer i olika delar av Finland och förstärka förverkligandet av regional jämställdhet.

  Den primära formen av resestöd är möjligheten att låna Jazzförbundets turnébuss. Resestöd kan också beviljas förbundets medlemssamfund i form av ekonomiskt stöd för att täcka resekostnaderna för uppträdande vid konserter eller festivaler. Ansökan om behovsprövat resestöd sker genom att medlemsföreningen skickar en skriftlig, fritt formulerad ansökan till Jazzförbundet. Eventuellt stöd utbetalas mot kvitton. Högst 700€ per evenemang kan beviljas i stöd.

  En tredje form av resestöd är stöd som beviljas medlemsföreningar för evenemangsbesök. Stödet uppgår till max 200€ / gång och kan användas t.ex. till att hyra en minibuss om föreningen ordnar gemensam transport till konsertevenemang i närliggande stad.

 • En gång om året (1.–31.11.) kan medlemsföreningarna i Finlands Jazzförbund ansöka om ett utvecklingsstöd på max 1000 euro riktat till nya utvecklingsprojekt inom den egna verksamheten. Utvecklingsprojekt kan vara t.ex. att utvidga den egna verksamheten eller vidareutveckla den eller bygga upp nya samarbetsmodeller. Man kan inte ansöka om stöd för föreningens grundverksamhet. Vid ansökningsrundan 2022 beviljades stöd till ett utvecklingsprojekt. År 2023 beviljades inget stöd. Instruktioner om ansökan publiceras på denna webbplats i november.

 • Varje höst arrangerar Finlands Jazzförbund i samband med Tampere Jazz Happening två dagar långa Riksomfattande Jazzdagar för sina medlemmar. De Riksomfattande Jazzdagarna omfattar olika diskussions- och utbildningstillställningar för branschen. Jazzförbundets årsmöte ordnas som en del av Jazzdagarna. I samband med evenemanget delas också det respekterade Yrjö-priset ut, samt Yles Jazzradios pris Skugg-Yrjö. Jazzförbundet står för kostnaderna för dem som representerar medlemssamfunden vid årsmötet: hotellogi för en natt samt ett festivalpass till Tampere Jazz Happening.

 • Finlands Jazzförbund arrangerar olika utbildnings- och diskussionstillfällen för sina medlemmar, med koppling till branschen och till aktuella frågor.

 • Finlands Jazzförbund erbjuder konsultation och expertis för sina medlemmar i olika frågor gällande produktion, information och finansiering.

 • Medlemmar i Finlands Jazzförbund kan boka Scandic-hotell i hela Finland till avtalsenliga priser för Finlads Jazzförbund. Du kan utnyttja prisförmånen genom att i samband med bokning ange Jazzförbundets programkod. Medlemmar får koden samt hotellens prislista på begäran.

 • Finlands Jazzförbund skickar sina medlemmar ett medlemsbrev, där man informerar om Jazzförbundets aktuella ärenden, projekt, turnéansökan och andra ärenden som gäller medlemmarna. Medlemmar får också annan viktig information gällande branschen, enligt behov. Medlemmar har också en egen sluten Facebook-grupp för medlemsinformation.

 • Jazzförbundets stadgeenliga vårmöte hålls senast i maj i huvudstadsregionen och höstmötet i månadsskiftet oktober-november vid de Riksomfattande Jazzdagarna i samband med Tampere Jazz Happening.

 • Medlemmarna i Finlands Jazzförbund utgör en del av ett aktivt nätverk av riksomfattande jazzmusikaktörer. Inom nätverket delar vi information, diskuterar aktuella ärenden samt lär oss och utvecklas tillsammans. Som medlem i Jazzförbundet är du med om att utveckla samfundets verksamhet och därmed om att påverka den framtida verksamhetsmiljön för din egen bransch.